गटविकास अधिकारी पुणे

गटविकास अधिकारी – एक सरकारी पद आहे जे ग्रामीण भागातील विकासासाठी जबाबदार आहे. ग्रामीण भागातील विविध सरकारी योजनांसाठी अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेसाठी जनतेला मदत देणे हे त्यांचे कार्य आहे. ते नवीन योजनांच्या मंजुरीच्या प्रक्रियेत सामील होतात आणि नवीन योजनांसाठी तपशील तपासतात. ग्रामीण भागातील विकासासाठी उपयुक्त योजनांची अंमलबजावणी करणे हे त्यांचे मुख्य उद्दीष्ट आहे जेणेकरुन ग्रामीण भागातील जीवनमान आणि आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकेल.

अं.क्र. नाव विभाग पद संपर्क ई-मेल
1 मा.श्री. आयुष प्रसाद (भाप्रसे) जि.प.पुणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 020-26134313 [email protected]
2 श्री. चंद्रकांत वाघमारे जि.प.पुणे अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी 020-26051478 [email protected]
3 श्रीम.शालिनी अ.कडू जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प संचालक 020-26131784 [email protected]
4 श्री. राहुल गावडे सामान्य प्रशासन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) 020-26134806 [email protected]
5 श्री. महेश अवताडे अर्थ विभाग मुख्य लेखा.व वित्त. अधिकारी 020-26135426 [email protected]
6 श्री.सचिन शि.घाडगे ग्रामपंचायत विभाग उपमुख्य कार्यकारी अधिकार(ग्राम) 020-26131984 [email protected]
7 श्री. स्नेहा अरुण देव जि.प.पुणे सहाय्यक गटविकास अधिकारी 020-26131984 [email protected]
8 श्री.मिलींद एन. टोणपे जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी(पा.व स्व.) 020-26052938 [email protected]
9 श्री.जामसिग बिजेसिंग गिरासे महिला व बालकल्याण विभाग जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बालविकास) 020-26054299 [email protected]
10 श्री.युवराज आ.देसाई बांधकाम विभाग दक्षिण कार्यकारी अभियंता (दक्षिण) 020-26133425 [email protected]
11 श्री.प्रदीप रा.माने बांधकाम विभाग उत्तर कार्यकारी अभियंता (उत्तर) 020-26133485 [email protected]
12 श्री.पांडुरंग र.कांजाळकर छोटे पाटबंधारे विभाग जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (छोपावि) 020-26131605 [email protected]
13 श्रीम.संध्या गायकवाड प्राथमिक शिक्षण शिक्षणाधिकारी (प्राथ ) 020-26137144 [email protected]
14 श्रीम.सुनंदा तुकाराम वाखारे श्रीम.ठुबे माध्यमिक शिक्षण शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 020-26050733 [email protected]
15 श्री. प्रकाश भा. खताळ ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग कार्यकारी अभियंता (ग्रापापु) 020-26055129 [email protected]
16 श्री.प्रवीण कोरगंटीवार समाज कल्याण विभाग जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी 020-26131774 [email protected]
17 डॉ.शिवाजी.बी.विधाटे पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी 020-26131799 [email protected]
18 श्री.अनिल एन. देशमुख कृषी विभाग जिल्हा कृषी विकास अधिकारी 020-26133626 [email protected]
19 डॉ. राम हंकारे आरोग्य विभाग जिल्हा आरोग्य अधिकारी 020-26129965 [email protected]
20 श्री.रणजीत काळे यांत्रिकी विभाग उपअभियंता (यांत्रिकी) 020-26052771
21 श्री.डी.एम. बिराजदार देखभाल दुरुस्ती विभाग उप अभियंता (देखभाल दु.) 020-26052771
22 श्री. बाळासाहेब बी. दरवडे जि.प.पुणे गट विकास अधिकारी (वर्ग-१) 020-26131984 [email protected]

Leave a comment