महानगरपालिका कार्य काय असतात ?

नगरपालिका ही एक मोठ्या प्रमाणात स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे जी शहरी भागात विविध सेवा प्रदान करते. त्याची कार्ये खालीलप्रमाणे असू शकतात:

नागरी विकास : नगर विकासाची जबाबदारी महानगरपालिकेची आहे. यामध्ये रस्ते, रस्ते, उद्यानांचे बांधकाम आणि सुधारणा, स्वच्छता, तलावांचे संवर्धन आणि बांधकाम, विज्ञानाचा विकास, वीज, पाणी आणि नगरपालिका संसाधनांचे बांधकाम आणि देखभाल, शहरी गृहनिर्माण, बाजारपेठ आणि व्यापार क्षेत्रांचे बांधकाम आणि विकास यांचा समावेश आहे. च्या बांधकाम आणि विकासामध्ये

आर्थिक व्यवस्थापन : महापालिकेचे आणखी एक महत्त्वाचे कार्य म्हणजे आर्थिक व्यवस्थापन. यामध्ये महापालिकेचे अंदाजपत्रक तयार करणे आणि खर्चाचे आर्थिक व्यवस्थापन समाविष्ट आहे. तो आपली संसाधने शहरी विकास योजनांसाठी वापरतो.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *